TYYÇ Çevre Koruma Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey

1-Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik bilimleri konularında yeterli altyapıya sahiptir.

2-Çevre kirliliğinin önlenmesine, kirlenmiş çevrenin temizlenmesine, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ve yerel ve küresel çevre problemlerinin çözümüne yönelik yeterli bilgi birikimine sahiptir.

 

1-Matematik, fen bilimleri ve çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

2-Çevre sistemlerine ilişkin problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder; istenen gereksinimleri karşılamak üzere etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında tasarlar ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular (birebir tasarım yapar).

4-Çevre koruma alanında, mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

5-Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik her türlü problemin incelenmesi için deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar ve temel yorumunu yapar.

 

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

2-Disiplinler arası çalışma gerekliliği ile ilgili farkındalığa sahiptir, ortak disiplinlerle çalışır ve bu kapsamda kendi sorumluluğunun çerçevesini çizer.

 

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yenileyerek karşılaşılan sorunlara yeni bilgileri de göz önüne alarak çözüm üretir.

 

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Çevre problemlerine getirdiği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ile ilgili bilince sahiptir, girişimcilik ve yenilikçilik konuları ile ilgili farkındalığa sahiptir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

5-Çevre koruma alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve düşüncelerini ifade eder, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.

 

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevresel risk değerlendirme, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.