TYYÇ Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5
ÖN LİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
Kısa Dönem

1-Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.

3-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.

4-Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.

5-Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.

 

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

2-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3-Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.

4-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

5-Teknik resim yapar.

6-Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

7-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

8-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.

9-Algoritmik düşünür.

10-Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.

 

1-Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.

2-Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

3-Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

 

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

2-Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.

3-Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.

4-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.

 

1-Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.

2-Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.

3-Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

5-Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.

 

1-Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

3-Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.