TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
2. Düzey

1-Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.

2-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.

3-Hizmet alanı ve yakın alanlardaki önemli ve güncel sorunları ve bilgi ihtiyacını sıralar.

4-Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

 

1-Alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.

2-Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri, vb. araştırma yaparken veya hizmet süreçlerini tasarlarken, yönetirken kullanır ve geliştirir.

3-Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilimsel bilgileri, kuramları, yöntemleri, modelleri analiz ve sentez eder ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4-Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

5-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, değişimlere uyum sağlar, yeni politikalar ve stratejiler geliştirir.

6-Alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.

7-Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel ve diğer kaynaklardan takip eder ve literatüre katkı yapar.

8-Alanı ile ilgili yasal mevzuatı analiz ederek öneriler geliştirir.

9-Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.

10-Alanındaki hizmet veren örgütler veya hizmet verme süreçleri ile ilgili karmaşık sorunları tespit eder, sistematik ve yaratıcı bir şekilde çözer ve alternatif kararlar geliştirir.

11-Araştırma ve yenilik yapabilmek için farklı alanlardan bilgileri birleştirir, yeni bilgi ve işlemleri geliştirir ve sorunları çözer.

 

1-Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.

2-Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.

3-Sorunların çözümünde özgün ve özerk olur.

4-Öz eleştiri yapabilir, kendini ve zamanı yönetir.

5-Ekip ve proje üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve proje yönetir.

6-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, performanslarını adil biçimde değerlendirir ve performansı arttırıcı yeni yöntemler geliştirir.

 

1-Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.

2-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.

 

1-Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımları uzmanlık düzeyinde kullanır.

2-Farklı kültürleri tanır, ayırt eder, ve farklı kültürlerle iletişim kurar.

3-Bireylerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.

4-Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.

5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

1-Alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur.

2-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.

3-Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.