TYYÇ Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8. Düzey (DOKTORA Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

8
DOKTORA
_____
EQF-LLL:
8. Düzey
_____
QF-EHEA:
3. Düzey

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

2-Sosyal hizmetler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

3-İleri düzeyde farklı araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgiye sahiptir.

 

1-İleri düzeyde araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni bilgiler üretebilme becerisine sahiptir.

2-Sosyal hizmetler alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme becerisine sahiptir.

3-.Sosyal hizmetler alanında sorun ve gereksinimler temelinde yeni hizmet modelleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

4-Sosyal hizmetler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir sosyal hizmetler alanına uygular; özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.

5-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

6-Karmaşık ve zor vakalarda süpervizyon verir.

 

1-Sosyal hizmetler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde makale(ler) yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

3-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sosyal hizmetler alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir ve mesleki/akademik ortamlarda aktarır.

 

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

 

1-Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

3-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

4-Sosyal hizmetler alanındaki diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

5-Sosyal hizmetler alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar; analiz ve sentez yapar.

6-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri hizmet verdiği insanlar ve toplum yararına kullanır.